Contract là gì -

Contract Là Gì


Get results for Contracts on Simpli.com for Uttar Pradesh. Nếu bạn không người làm kinh doanh hay làm việc trong lĩnh vực kinh tế thì sẽ rất ít bạn hiểu được ý nghĩa của cụm từ này là gì Smart contract là gì? Mục đích là không cần, opções binárias caroline 2019 hoặc con người không thể thiệp được. Đảm bảo sự contract là gì khách quan và tính cảm kết của hợp đồng Contract asset hay tài sản phát sinh từ hợp đồng là một khái niệm mới của chuẩn mực IFRS 15 nhằm phân biệt với khoản mục phải thu khách hàng (account receivables). Các giao dịch này có thể được theo dõi chặt chẽ và không thể đảo ngược được Hợp đồng thông minh (Smart Contract) là gì? Smart Contract là gì? Contract asset (Tài sản phát sinh từ hợp đồng) được định nghĩa là Quyền của đơn vị được hưởng khoản thanh toán từ việc chuyển giao hàng hóa hoặc dịch vụ cho khác hàng khi quyền đó phụ thuộc vào các điều kiện không phải yếu tố thời gian (ví dụ, việc thực hiện một nghĩa vụ trong. ký giao kèo, ky hợp đồng, thầu.


Bạn đã bao giờ nghe nói đến “Sales Contract” chưa? Smart contract hay Hợp đồng thông minh là một thuật ngữ được sử dụng rất nhiều trong lĩnh vực tài chính. Smart octafx mt4 download Contract là một giao thức đặc biệt nhằm xử lý, xác minh hoặc thực thi các hợp đồng kỹ thuật số. contract ngoại động từ /ˈkɑːn.ˌtrækt/ Đính ước, giao ước, kết giao. Trong tiếng Việt tương tự "vì/cho lợi ích của" Search for Contracts at Simpli.com. Ký giao kèo, ky hợp đồng, thầu to contract for a supply of something thầu cung cấp cái gì contract là gì Động từ.


Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *